Terms

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die toepasselijk zijn op alle diensten verleend door de heer Jason Gheneyn, handel drijvende onder de handelsnamen “Sportif” en “Sportif Coaching” (hierna “Sportif”), 8200 Sint-Andries (Brugge), aan de Gistelse Steenweg 392, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0681.714.119, dan wel een door een aangestelde door hem aangewezen.

Deelnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich ertoe verbindt om deel te nemen aan een Activiteit georganiseerd door Sportif zoals een proefsessie, personal training en/of adviesverstrekking (“Activiteit”).

Overeenkomst: De overeenkomsten en afspraken tussen Sportif en een Deelnemer waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

Personal Training: De door Sportif verzorgde begeleide training, trainingsadviezen, voedingsadviezen en/of samengestelde trainingsprogramma’s.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Alle huidige en toekomstige overeenkomsten betreffende een Activiteit die wordt aangeboden door Sportif zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

2.2. De Deelnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud. De Deelnemer verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van de eigen algemene voorwaarden.

2.3. Afwijkingen, aanvullingen of uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Sportif behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door Sportif ook van toepassing worden verklaard op vóór die wijziging reeds gesloten overeenkomsten, mits deze wijziging de aan de Deelnemer op grond van deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten niet beperkt en Sportif hem van de wijziging schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

3.2. De deelnemer zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door Sportif, waarna de Deelnemer de mogelijkheid krijgt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen per aangetekende brief of per e-mail (jason@sportifcoaching.be) binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing. 
Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet.

3.3. De Overeenkomst is persoonsgebonden en de Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.4. Indien de Deelnemer besluit een nieuwe of aanvullende Activiteit bij Sportif te onderschrijven dan blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur die stilzwijgend wordt verlengd bij gebreke aan een schriftelijke opzeg voor het verstrijken van de bepaalde duur.

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1. De tarieven voor Activiteiten worden volgens een vast uurtarief vastgesteld die afhankelijk is van de soort Activiteit en het aantal deelnames aan de Activiteit waarvoor de deelnemer opteert zoals vastgesteld in de volgende tabellen.

5.1.1. Voor Personal Training zijn er 3 verschillende tarieven die aangerekend worden voor elke deelname aan de Activiteit.

Personal Training

Personal Training (6 sessies)6 trainingenGeldig voor 4 maanden€66 per sessie
Personal Training (12 sessies)12 trainingenGeldig voor 6 maanden€63 per sessie
Personal Training (24 sessies)24 trainingenGeldig voor 8 maanden€57 per sessie

5.1.2. Voor Activiteiten met meer dan 2 personen zijn er 3 verschillende tarieven die aangerekend worden per Activiteit.

Personal Training in duo

Personal Training in duo (6 sessies)6 trainingenGeldig voor 4 maanden€80 per sessie
Personal Training in duo (12 sessies)12 trainingenGeldig voor 6 maanden€ 78 per sessie
Personal Training in duo (24 sessies)24 trainingenGeldig voor 8 maanden€71,5 per sessie

5.1.3. Voor Activiteiten in groep (3 tot 6 personen) zijn er 2 verschillende tarieven die aangerekend worden per Deelnemer voor elke deelname aan de Activiteit.

Small Group Training

Small Group Training (1 sessie)1 workoutGeldig voor 3 weken€25 voor één sessie
Small Group Training (12 sessies)12 workoutsGeldig voor 6 maanden€23 per workout

5.1.4. Voor Activiteiten in groep (3 tot 12 personen) zijn er 2 verschillende tarieven die aangerekend worden per Deelnemer voor elke deelname aan de Activiteit.

Sport met andere Sportif-leden

Sportif in Group (1 sessie)1 workoutGeldig voor 3 weken€16 voor één sessie
Sportif in Group (10 sessies)5 workoutsGeldig voor 6 maanden€14 per workout

5.1.5. Sportif biedt tevens de mogelijkheid om de Activiteit(en) in het huis of op het werk van de Deelnemer(s) aan te bieden. De prijzen voor de opties Sport at home/Sport at work worden pas na de aanvraag door de Deelnemer vastgesteld en gecommuniceerd aan de Deelnemer. 

5.1.6. Sportif is in dergelijke gevallen enkel en alleen gebonden nadat Sportif een uitdrukkelijke bevestiging heeft geformuleerd naar de Deelnemer(s) betreffende de prijs en de locatie van de Activiteit.

5.2. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord worden de Activiteiten waaraan de Deelnemer zich heeft ingeschreven maandelijks gefactureerd. De facturen van Sportif zijn betaalbaar op de aangegeven vervaldag per overschrijving op het rekeningnummer met IBAN BE 61 1030 6454 8417. 

5.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal er van rechtswege een forfaitair schadebeding van 10% op de verschuldigde som, met een minimum van 100 euro, en een conventionele nalatigheidsintrest van 8% per jaar verschuldigd door de Deelnemer, onverminderd het recht van Sportif om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten te verhalen op de Deelnemer.

5.4. Indien de Deelnemer niet tijdig betaalt, is Sportif gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten totdat de betaling uitgevoerd is.

5.5. Sportif behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen mits voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan de Deelnemer.

Artikel 6. Organisatie

6.1. De Activiteiten vinden plaats op vaste tijden zoals overeengekomen door de Partijen.

6.2. Indien een Activiteit niet kan doorgaan wegens omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout van de Deelnemer, dan kan Sportif om in overleg met de Deelnemer een ander tijdstip inplannen.

6.3. Gepersonaliseerde trainings- en voedingsbegeleiding, die tegen betaling zowel online als offline wordt gevolgd bij Sportif, is persoonlijk. De toegang tot het lidmaatschap, activiteit, inloggegevens en materialen mogen niet met anderen gedeeld worden.

Artikel 7. Annulering en beëindiging

7.1. Bij verhindering van de Deelnemer wegens ziekte of indien een afspraak/Activiteit door de Deelnemer wordt geannuleerd minstens 24u voor de aanvang van een Personal Training of minstens 12u voor de aanvang van een groepstraining, dan zal Sportif in overleg met de Deelnemer kosteloos de Activiteit verplaatsen naar een andere nader overeen te komen dag en tijdstip. 

7.2. Indien de Deelnemer minder dan 24u of 12u voor aanvang van de Activiteit annuleert, dan zal hij 100% van het tariefbedrag verschuldigd zijn voor de geannuleerde deelname.

7.3. Indien Deelnemer te laat is voor de ingeplande Personal Training of Activiteit, dan wordt, behoudens andersluidend akkoord, deze tijd niet ingehaald.

7.4. Sportif behoudt zich het recht om Activiteiten (in groep) te annuleren, onder meer wanneer er te weinig Deelnemers zijn, gedurende de (wettelijke) feestdagen of indien er andere onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen zoals tijdelijke ziekte. In dergelijke gevallen zal Sportif redelijke inspanningen doen om de Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Vakanties van Sportif worden in ieder geval voorafgaandelijk aangekondigd aan de Deelnemer(s).

7.5. Wanneer een Activiteit wordt geannuleerd door Sportif wegens onvoldoende Deelnemers, dan wordt er aan de Deelnemer die reeds betaald heeft de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de Activiteit op een andere tijdstip. Indien er geen enkele mogelijkheid is om de Activiteit te verplaatsen, dan zal het reeds betaalde bedrag voor de Activiteit worden gerestitueerd aan de Deelnemer. 

7.6. De Overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij in geval van blijvende overmacht.
Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Sportif of de Deelnemer geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden die onvoorzienbaar waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst en die thans onvermijdelijk zijn. 
Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: langdurige ziekte voor meer dan 3 maanden, uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (zoals een plotse storm), uitbraak van ziekte/ pandemie, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

7.7. De Overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot restitutie van betaling indien de Deelnemer gedurende een aaneensluitende periode van 2 maanden zonder kennisgeving afwezig blijft voor de ingeschreven Activiteiten.

7.8. Sportif behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijke schending van huisregels de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder gehouden te zijn tot restitutie van enig reeds betaald bedrag.
 

Artikel 8. Verantwoordelijkheid

8.1. Op Sportif rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de Deelnemer gedurende de activiteit.

8.2. Sportif voert de uit naar best inzicht, deskundigheid en vermogen. Dit houdt een inspanningsverbintenis in, in hoofde van Sportif. 
Sportif staat derhalve niet in voor het succes en welslagen van die Activiteiten en kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

8.3. Sportif is uitsluitend verantwoordelijk voor haar opzet of grove tekortkomingen die het gevolg zijn van een zware fout bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de Activiteiten. 

Artikel 9. Gezondheid

9.1. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle Deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan de activiteiten.

9.2. De Deelnemer verklaart dat hij/zij gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

9.3. Bij twijfel verplicht de Deelnemer zich ertoe alvorens de Overeenkomst met Sportif aan te gaan, een arts te raadplegen.

Artikel 10. Risico en aansprakelijkheid

10.1.  Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Deelname aan de Activiteiten van Sportif of het gebruik van de faciliteiten van Sportif geschiedt op eigen risico van de Deelnemer die zich daarvoor op eigen verantwoordelijkheid dient te verzekeren.

10.2. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico van de Deelnemer opgevolgd.

10.3. Sportif is, behoudens opzet of grove fout van haar zijde, niet aansprakelijk voor enige blessure(s) of enige andere schade die de Deelnemer zou oplopen tijdens of ten gevolge van een training/Activiteit.

10.4. Sportif is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer gedurende de Activiteiten.

10.5. Sportif is niet aansprakelijk als de Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies.

10.6. De aansprakelijkheid van Sportif is in ieder geval steeds beperkt tot de tussenkomst in hoofde van haar BA-verzekeraar, met name een maximumbedrag van € 2.500.000,00 voor lichamelijke schade en € 125.000,00 voor stoffelijke schade.

10.7. De Deelnemer is jegens Sportif aansprakelijk wanneer Sportif op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies door deze Deelnemer.

10.8. De Deelnemer dient Sportif te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere Deelnemers veroorzaakt.

Artikel 11. Privacy

11.1. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst beschikt Sportif over uw persoonsgegevens. Sportif verwerkt uw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

11.2. In de privacy policy van Sportif wordt er nader toegelicht welke gegevens door Sportif worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe Sportif met de persoonsgegevens omgaat. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacy policy van Sportif is terug te vinden op *webpagina*.

Artikel 12. Wijziging gegevens

12.1. Veranderingen in je persoonlijke gegevens (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Sportif te worden doorgegeven per e-mail (jason@sportifcoaching). 

Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Sportif kosten moet maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen de daarmee gepaard gaande kosten ten laste zijn van de Deelnemer. 
 

Artikel 13. Toepasselijkheid

13.1. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze Algemene Voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de Partijen.

13.2. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze Algemene Voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.
 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn.

Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven met rechtsmacht te Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.