Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de heer Jason Gheneyn, handel drijvende onder de handelsnamen “Sportif” en “Sportif Coaching” (hierna “Sportif”), 8200 Sint-Andries (Brugge), aan de Gistelse Steenweg 392, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0681.714.119.

Met deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe Sportif omgaat met persoonsgegevens.

In het algemeen:

 • verwerkt Sportif uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt, zoals hieronder nader beschreven;
 • beperkt Sportif de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt Sportif om uw uitdrukkelijke toestemming waar nodig;
 • heeft Sportif de passende technologische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • geeft Sportif geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dat vereist is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of ter naleving van een wettelijke verplichting;
 • wilt Sportif u in duidelijke taal informeren over uw rechten en deze eerbiedingen.

 

Het bezoeken van de website van Sportif en/of het verlenen van een opdracht aan Sportif impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop Sportif uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Artikel 1. Algemene informatie

1.1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Sportif. U kunt uiteraard steeds contact opnemen met de onderneming indien u omtrent de gegevensverwerking vragen heeft.

Artikel 2. Doel en verwerkingsgrond

2.1. Sportif verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • marketingdoeleinden;
 • uitnodigingen en attenties;
 • uitsturen van nieuwsbrieven en pro-actief advies;
 • de optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website;
 • wettelijke verplichting.

 

2.2. Het verwerken van uw persoonsgegevens door Sportif is noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten. Sportif zal uw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, behoudens uw verdere toestemming.

Artikel 3. De verzamelde persoonsgegevens

3.1. Sportif verzamelt uw persoonsgegevens aan de hand van de informatie die wordt verstrekt of bekomen:

 • bij het aangaan of in de uitvoering van een overeenkomst;
 • bij het invullen van het contactformulier op de website;
 • bij het inschrijven op de nieuwsbrief;
 • bij het aanvragen van een offerte.

 

3.2. Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken de betrokkene te identificeren.

3.3. Minimaal worden uw persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum en geslacht), uw contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer), uw facturatiegegevens en uw rijksregisternummer en/of ondernemingsnummer verzameld en verwerkt. 

3.4. Verder worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor een goede uitvoering van de aan de onderneming toevertrouwde opdracht(en).

3.5. In het geval van een minderjarige persoon kan Sportif de persoonsgegevens maar verwerken indien een schriftelijke toestemming van de ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger voorligt.

3.6. Sportif maakt gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram met een eigen profielpagina. Via deze kanalen kan jij Sportif volgen en reageren op haar posts. Het privacy beleid van het betreffende social media platvorm is daarop van toepassing. Je kan ook contact opnemen met Sportif via een privé bericht bijvoorbeeld als je vragen hebt of problemen ervaart met jouw lidmaatschap. Deze privé berichten worden beantwoord door Sportif zelf.

Artikel 4. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

4.1. Wanneer dat in het kader van de uitvoering van de opdracht/activiteit vereist is, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden zoals overheidsinstanties of actoren uit de sportwereld.  

4.2. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhandeld aan derde partijen, en worden evenmin aan derde partijen doorgegeven voor commerciële doeleinden.

4.3. Sportif zal een verwerkersovereenkomst afsluiten met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Sportif om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 5. Wijze van verwerking en beveiliging

5.1. Sportif heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

5.2. Sportif bewaart uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor Sportif gegevens verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

5.3. De persoonsgegevens worden bewaard enerzijds op papieren drager, anderzijds digitaal. 

5.4. De digitaal verwerkte gegevens zijn eveneens aan beveiliging onderworpen: zij zitten vervat in een database waaraan een gebruikersnaam en wachtwoord is gekoppeld en die database kan enkel via toegang tot het netwerksysteem van Sportif, dat eveneens beveiligd is, worden geraadpleegd.

Artikel 6. Uw rechten

6.1. Overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u volgende rechten:

a) U kan steeds uw persoonsgegevens inkijken (inzagerecht)
b) U kan steeds uw persoonsgegevens laten corrigeren (rectificatierecht)
c) U beschikt over het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen, wanneer:

 1. De persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden;
 2. U uw toestemming intrekt en er geen andere grondslag is voor de verwerking;
 3. Er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking, direct marketingpraktijken of geautomatiseerde besluitvorming;
 4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op Sportif rust;
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij. De aanvraag tot verwijdering kan geweigerd worden op grond van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid of algemeen belang in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


d) In sommige gevallen heeft u ook het recht op een beperking van de verwerking. Indien de verwerking wordt beperkt, mag Sportif uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerken met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

U kan de beperking van het verwerken van de persoonsgegevens verkrijgen indien:

 1. De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Sportif in staat stelt de juistheid te controleren;
 2. De verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 3. Sportif de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig heeft voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.


e) U kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan u door u uit te schrijven via de uitschrijflink onderaan elke e-mail.

f) U heeft steeds het recht de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te verkrijgen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en leesbaar voor een machine is. U kan Sportif ook verzoeken deze gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, indien dit technisch mogelijk is (recht op overdraagbaarheid).

g) U bent bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende gegevens (recht van bezwaar).

h) U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, meer bepaald de Belgische bevoegde autoriteit, wanneer u meent een inbreuk vast te stellen bij de verwerking van uw persoonsgegevens (recht op een klacht).

6.2. De voornoemde rechten zijn niet absoluut en Sportif behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

6.2.1. Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. 
6.2.2. Uw recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6.3. Bovenstaande rechten kunnen op schriftelijke en gemotiveerde wijze worden uitgeoefend via een verzoek daartoe te richten aan Sportif.

6.3.1. Sportif verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen de maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek werd gegeven.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn van één maand indien nodig met twee maanden worden verlengd.
Sportif stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u anders verzoekt.
6.3.2. Wanneer Sportif geen gevolg geeft aan uw verzoek wordt u onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek meegedeeld waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert Sportif u over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.
6.3.3. Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, zal Sportif weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Sportif behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

6.4. In geval van een betwisting m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u de Sportif steeds contacteren, per e-mail op het adres jason@sportifcoaching.be of per telefoon op *. 

6.5. U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, aan de Drukpersstraat 35 (tel.: 02/274.48.00).